Política de privacitat

Declaració de privacitat de dades

La seva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat es descriu com es recopila, s’usa, es divulga i es protegeix la informació personal que vostè ens proporciona a través dels formularis de contacte o en registrar-se com a soci de la nostra empresa.

Recopilació de la informació

Les seves dades formen part del fitxer gestionat per la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques (carrer Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona) i únicament seran tractades amb la finalitat d'enviar-li informació referent a serveis i activitats que es porten a terme des de la Fundació Acadèmia.

Ús de la informació

La informació personal que recopilem es fa servir per proporcionar-li els serveis que ha sol·licitat, com ara processar les seves comandes, respondre a les seves consultes o informar-lo sobre els productes i serveis que podrien ser del seu interès. També podríem utilitzar la informació per millorar els nostres serveis i personalitzar la seva experiència amb nosaltres.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat sol·licitades i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat, a més dels períodes establerts per la normativa d’arxius i documentació.

Divulgació de la informació

No compartim, venem ni lloguem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment exprés, llevat que sigui necessari per complir amb la llei, respondre a un procés legal o protegir els drets, la propietat o la seguretat de la nostra entitat, dels nostres clients o del públic en general.

Protecció de la informació

Ens comprometem a protegir la informació personal que vostè ens proporciona i prenem mesures de seguretat raonables per protegir-la contra pèrdues, ús indegut, accés no autoritzat, divulgació, alteració o destrucció.

Drets de l'usuari

Vostè té dret a accedir, corregir, actualitzar o suprimir la informació personal que ens hagi proporcionat. Si desitja exercir aquests drets, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres utilitzant la informació de contacte que es facilita al final d'aquesta declaració de privacitat.

D'acord amb la legislació vigent se li comunica que pot exercir davant el Responsable del Tractament, és a dir, la Fundació esmentada, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. També se li comunica que es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic protecciodedades@academia.cat | www.academia.cat. Així mateix, se li indica que, en cas de considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Estatal de Protecció de Dades.

Canvis en aquesta Declaració

Aquesta Declaració de privacitat es pot actualitzar periòdicament per reflectir els canvis en les nostres pràctiques de privacitat. L'animem a revisar aquesta pàgina amb regularitat per mantenir-se informat sobre com protegim la seva informació personal.

Contacte

Si té alguna pregunta sobre aquesta Declaració de privacitat, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres utilitzant la informació següent:

Titular: Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
CIF: G61421418
Adreça: carrer Major de Can Caralleu 1-7 de Barcelona
Contacte: academia@academia.cat
Dades registrals: inscrita amb el número 1.038 al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 28 de gener de 1997

Gràcies per confiar en nosaltres la seva informació personal.

 


 

Política de privacidad

Declaración de Privacidad de Datos

Su privacidad es importante para nosotros. En esta declaración de privacidad se describe cómo se recopila, se usa, se divulga y se protege la información personal que usted nos proporciona a través de los formularios de contacto o al registrarse como socio de nuestra empresa.

Recopilación de la Información

Sus datos forman parte del archivo gestionado por la Fundación Academia de Ciencias Médicas (Carrer Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona), y únicamente serán tratados con la finalidad de enviarle información referente a servicios y actividades que se llevan a cabo desde la Fundación Academia.

Uso de la Información

La información personal que recopilamos se utiliza para proporcionarle los servicios que ha solicitado, como procesar sus pedidos, responder a sus consultas o informarle sobre los productos y servicios que podrían ser de su interés. También podríamos utilizar la información para mejorar nuestros servicios y personalizar su experiencia con nosotros.

Conservación de los datos

Los datos personales proporcionados se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual han sido solicitados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad, además de los períodos establecidos por la normativa de archivos y documentación.

Divulgación de la Información

No compartimos, vendemos ni alquilamos su información personal a terceros sin su consentimiento expreso, salvo que sea necesario para cumplir con la ley, responder a un proceso legal o proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de nuestra entidad, de nuestros clientes o del público en general.

Protección de la Información

Nos comprometemos a proteger la información personal que usted nos proporciona y tomamos medidas de seguridad razonables para protegerla contra pérdidas, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción.

Derechos del Usuario

Usted tiene derecho a acceder, corregir, actualizar o suprimir la información personal que nos haya proporcionado. Si desea ejercer estos derechos, por favor, póngase en contacto con nosotros utilizando la información de contacto que se facilita al final de esta declaración de privacidad.

De acuerdo con la legislación vigente, se le comunica que puede ejercer ante el Responsable del Tratamiento, es decir, la Fundación mencionada, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición. También se le comunica que puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico protecciodedades@academia.cat | www.academia.cat. Asimismo, se le indica que, en caso de considerar vulnerados sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Cambios en esta Declaración

Esta declaración de privacidad se puede actualizar periódicamente para reflejar los cambios en nuestras prácticas de privacidad. Le animamos a revisar esta página con regularidad para mantenerse informado sobre cómo protegemos su información personal.

Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración de privacidad, no dude en ponerse en contacto con nosotros utilizando la información siguiente:

Titular: Fundación Privada de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares
CIF: G61421418
Dirección: Carrer Major de Can Caralleu 1-7, Barcelona
Contacto: academia@academia.cat
Datos Registrales: Inscrita con el número 1.038 en el Registro de Fundaciones de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya en fecha 28 de enero de 1997

Gracias por confiar en nosotros con su información personal.