Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Formació

Acreditacions

Procés Requeriments Procediments Tarifa i forma de pagament

El procés d’Acreditació d’Activitats de Formació Continuada

Es consideren activitats de Formació Continuada aquelles que contemplen aspectes orientats a millorar i mantenir competència professional sense que comportin una titulació. Per tant, en queden excloses activitats com les de Pregrau, Activitats de Formació especialitzada (MIR), Diplomes Universitaris, Màsters, Cursos de doctorat, Cursos de Postgrau i similars.


En el cas que una activitat tingui diverses vies d’accés, per exemple cursos que permetin una matrícula com a curs de doctorat, però alhora també per a aquells professionals interessats en utilitzar-los com a activitat de formació continuada, només aquests últims podran obtenir el certificat amb els crèdits corresponents. I per evitar problemes en el moment d’atorgar el reconeixement, fora convenient que en el títol de l’activitat no consti cap referència a les activitats que estan excloses del reconeixement com a activitats de Formació Continuada.

Requeriments

Activitats presencials


 1. El control d’assistència és un requisit indispensable per admetre una activitat a tràmit, però no és un tipus d’avaluació.
 2. Adjuntar el programa de l’activitat on hi consti títol, calendari, horari, temari, ponents ...
 3. Adjuntar model d’avaluació en cas que existeixi.

Activitats a distància


 1. Caldrà especificar els sistemes de seguretat, accés i control de participació dels alumnes (mètode utilitzat, mínim exigit, adjuntar model)
 2. Nombre d’hores estimades de participació de l’activitat: Nombre total d’hores docents que cada alumne haurà de realitzar utilitzant el material docent proposat, sense presencia física a l’aula. Indicar com s’ha determinat aquest nombre d’hores. En formació continuada a distància no es recomana que la càrrega d’estudi o treball sigui superior a 3 - 5 hores a la setmana.
 3. Adjuntar el programa-cronograma de l’activitat, amb els temps de dedicació previstos per a cadascuna de les unitats temàtiques que el composen, i el calendari de distribució dels materials.
 4. Descriure l’acció tutorial assegurant una bona interacció entre alumnes i tutors. Indicar les funcions i tasques de tutor, via de contacte, disponibilitat, temps de resolució de consultes, ràtio d’alumnes per tutor, ... El sistema de tutoria ha de constar en la publicitat que es faci de l’activitat i estar disponible durant tot el curs.
 5. Presentar el material docent en qualsevol dels següents suports:
  - Suport paper quan l’eix de l’activitat són els materials escrits.
  - Suport electrònic quan l’eix de l’activitat son els materials per internet. En cas d’activitats on-line indicar la plataforma utilitzada i si existeix recolzament tecnològic. També cal presentar una clau d’accés per poder entrar a la pagina web del curs.
 6. Disposar d’un sistema d’avaluació de coneixements-aprenentatge.

Congressos


Els congressos s’acrediten per tipologies o modalitats formatives (seminaris, tallers, sessions plenàries, taules rodones,...)


No es consideren acreditables les presentacions de pòsters , comunicacions orals, els simposis satèl·lit o qualsevol altra activitat que no formi part del programa científic assumit per la organització.


Els tallers o activitats que es realitzin dins de l’horari del congrés, o fora d’ell, i que tinguin una inscripció i matrícula específica, seran considerades activitats independents.


Es demana que el control d’assistència permeti diferenciar a quines activitats assisteix una determinada persona


L’entitat proveïdora haurà de certificar a cada congressista la seva assistència als diferents actes acreditats del congrés, amb un sol document, en el que constaran les activitats realitzades amb els seus crèdits. Cada alumne rebrà els crèdits corresponents a la seva participació afectiva a cada modalitat.


Jornades d’actualització


Les Jornades tindran la consideració d’una única activitat formativa a efectes de valoració, a excepció dels tallers que en cada cas s’acreditaran de manera independent.


Reedicions d'una activitat ja acreditada, dins de l'any natural


En el cas d’edicions successives d’una activitat prèviament acreditada, caldrà notificar a la secretaria del Consell la nova edició almenys amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de la nova edició. S’adjuntarà el programa on hi consti títol, calendari, horari, temari, ponents i el numero de registre de l’acreditació anterior. Un cop comprovat per la Secretaria Tècnica que es tracta de la mateixa activitat, s’assignarà el mateix nombre de crèdits obtinguts en les edicions anteriors.


Aquest procediment tindrà una vigència d’un any tant per les activitats presencials com per les activitats a distància o mixtes.


En qualsevol moment es pot sol·licitar una nova avaluació tant per part del proveïdor com de la Secretaria Tècnica.


Criteris de qualitat


La valoració d’una activitat es fa en base a dos components:


 1. Factor d’Extensió (FE), o durada d’una activitat
 2. Factor de qualitat (FQ), perfil pedagògic de l’activitat

La valoració del perfil pedagògic d’una activitat es fa en base a cinc criteris qualitatius:


 1. Objectius
 2. Organització i logística
 3. Pertinència de l’activitat
 4. Metodologia docent
 5. Avaluació

Condicions d'ús del logotip

El logotip del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries només es podrà utilitzar un cop rebuda la comunicació on és notifica que l’activitat docent ha estat acreditada, tant en la publicitat com en els certificats.


En cap cas s’utilitzarà el logotip del Consell sense estar vinculat de forma inequívoca a una activitat acreditada concreta. Ni tampoc es podrà utilitzar associat genèricament a un llistat d’activitats, ni lligat a la imatge corporativa de patrocinadors i/o proveïdors. No es podran sumar crèdits d’activitats acreditades per separat per formar una nova "activitat" amb nom diferent.


Auditories

Les activitats acreditades podran ser auditades en qualsevol moment per la Secretaria Tècnica del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, mitjançant procediment reglat.


L’auditoria ha de servir per verificar el grau d’adequació del desenvolupament i execució de l’activitat segons la proposta formal sotmesa pel proveïdor a través del formulari, amb l’objectiu de comprovar el compliment dels criteris de qualitat exigits.


Durant el període de dos anys, l’organitzador/proveïdor ha de tenir disponible la informació relativa a:


 • Programa definitiu (han de constar les dates, lloc de realització i horari definitiu)
 • Llistat de participants
 • Relació de participants als quals se’ls ha expedit el diploma o certificat
 • Sistema de control d’assistència / participació (còpia del model utilitzat i complimentat pels participants)
 • Model de la fulla d’inscripció
 • Llistat de professors
 • Material didàctic entregat als alumnes
 • Model d’avaluació emprat: de l’activitat, dels continguts, dels tutors,..
 • Model de diploma emès

Les auditories poden ser de dos tipus:


 • Documentals: Quan la secretaria tècnica sol·licita a l’entitat proveïdora, després de la celebració del curs, qualsevol document que serveixi per comprovar la coincidència entre el que s’ha sol·licitat i el que s’ha realitzat.
 • In situ: Quan la secretaria tècnica confirma, a la seu del proveïdor o en el lloc de realització de l’activitat, la coincidència entre la informació de la sol·licitud i el desenvolupament de la mateixa.

Procediment

Tota sol·licitud d’acreditació s’haurà de presentar com a mínim amb dos mesos d’anterioritat a la data d’inici de l’activitat.


Tràmit 1


S’ha d’omplir un formulari o sol·licitud d’acreditació per a cada activitat formativa. I cadascuna ha de tenir un títol diferent. Es pot accedir als formularis d’acreditació (per activitats presencials o bé per activitats semipresencials o “on-line”)


 • Societats o Filials amb secretaria: S’introduirà la sol·licitud des de l’apartat d’acreditacions dins de l’àrea d’intranet interna de l’Acadèmia.
 • Filials o Societats sense secretaria: Han de sol·licitar l’acreditació a través de www.acredita.net.

  Per demana l’acreditació d’una activitat s’ha de tenir signatura electrònica, atès que és un requeriment indispensable per poder accedir al formulari d’inscripció del web www.acredita.net.
  El sol·licitant s’haurà de donar d’alta, dins acredita.net com usuari de l’Acadèmia, un cop fet aquest tràmit, des del departament d’activitats es validarà l’usuari, prèvia confirmació de que aquest usuari forma part de la junta de la Societat o Filial organitzadora de l’activitat.
  En cas que el sol·licitant no formés part de la junta, el president de la Societat o Filial organitzadora haurà de fer arribar un mail on consti que el sol·licitant està autoritzat per la Societat a fer el tràmit d’acreditació a jaumesole@academia.cat.

En aquesta mateixa pàgina de l’acadèmia es pot accedir a un document amb algunes recomanacions per a omplir els formularis.


A cada sol·licitud d’acreditació se li assigna automàticament un número de registre al qual s’haurà de fer referència per qualsevol consulta. Aquest número de registre s’enviarà via correu electrònic.


La Secretaria Tècnica La Secretaria Tècnica del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, comprovarà que la sol·licitud s’adapta, en temps i forma, als requisits establerts.


 • Si la sol·licitud està fora de termini no s’admetrà a tràmit: DEVOLUCIÓ
 • Si hi ha defectes de forma, es sol·licitarà al proveïdor que en un termini de 10 dies enviï la informació que falta. Si no es realitza dins el termini establert es desestima la sol·licitud i s’arxivarà l’expedient.

Tràmit 2


Si la sol·licitud s’ajusta als requeriments, s’assigna a tres avaluadors del Consell Tècnic respectiu per la seva valoració, de forma independent, en base als criteris comuns i mínims establerts.


Tràmit 3


De les qualificacions atorgades per cada avaluador i aplicant els barems establerts s’obté el Factor de Qualitat de l’activitat, que ha de resultar ≥1 per tal que aquesta pugui sigui acreditada.


Tràmit 4


La resolució dels crèdits per part del Consell Català de Formació Continuada de les Professions sanitàries trigarà aproximadament un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud.


La persona responsable de l’activitat rebrà una notificació oficial per correu electrònic amb els crèdits que li han estat atorgats a l’activitat presentada i el número de registre de la mateixa.


Tràmit 5


Una vegada hagi finalitzat l’activitat i seguint els criteris d’avaluació indicats al formulari de sol·licitud de l’acreditació, L’Acadèmia posa a disposició de les seves Societats i Filials el sistema de certificats on line. Des del departament d’Activitats de l’Acadèmia, es realitzaran i s’enviaran als assistents i ponents de les activitats els certificats de la docència rebuda o donada.


L’entitat organitzadora haurà d’enviar un acta d’avaluació tant dels assistents com dels docents. Aquest document s’ha d’enviar en format excel a l’adreça: jaumesole@academia.cat ( exemple acta avaluació assistents clicant aquí) - (exemple acta avaluació docents clicant aquí).


Tarifa i forma de pagament

“ Per tal que una activitat sigui admesa i posada en tràmit d’acreditació, caldrà abonar la tarifa única de 151,35 euros per a activitats presencials i 177,75 euros per activitats on-line o semipresencial.


“Una vegada hagi enviat la sol·licitud d’acreditació, ha de fer arribar el document de liquidació de taxes juntament amb amb l’autorització del President, Secretari o Tresorer de l’entitat proveïdora que trobarà clicant aquí. Aquest document autoritza a la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears a fer un traspàs del compte de l’entitat proveïdora al de la Fundació per l’import corresponent. De manera que la Fundació s’encarregarà de gestionar i fer efectiu el pagament al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Cal enviar aquesta documentació al jaumesole@academia.cat o al número de fax: 93 203 14 85 a l’atenció de Jaume Solé.

Recomanacions per a omplir el formulari d’acreditació d’Activitats:

ACTIVITAT

* Recordeu a l’hora de complimentar el formulari que de la informació aportada en dependrà l’avaluació de l’activitat i, en conseqüència el nombre de crèdits.


Nom o títol de l’activitat:


Ha de tenir relació i reflectir el contingut de l’activitat sense incloure la modalitat (curs, seminari,...). Serà idèntic al que figuri en la publicitat i en els diplomes o certificats acreditatius.


Si s’han acreditat versions prèvies de la mateixa activitat, indiqueu el numero de registre anterior (090XXXX)


Director / Responsable de l’activitat:


Serà la persona a la qual s’adreçaran per qualsevol gestió i/o comunicació relacionada amb la sol·licitud. Cal indicar el telèfon de contacte o correu electrònic.


Tipus d’activitat:


 • Curs: Activitat docent dirigida a millorar la competència en una àrea determinada. Participen varis docents en diferents sessions, que fan aportacions centrades en la pràctica professional.
 • Seminari: Activitat docent on s’aborda amb caràcter monogràfic i en profunditat un tema determinat. La principal característica es la interactivitat, l’intercanvi d’experiències entre tots els participants, la crítica i l’experimentació. Es aconsellable un grup petit de participants.
 • Taller: Activitat predominantment pràctica l’objectiu de la qual es el desenvolupament de les habilitats. Té una duració curta, pocs participants i exigeix la participació activa de tots ells.
 • Congrés: Reunió de contacte i intercanvi entre professionals especialistes en alguna matèria, en la que es proporciona informació, es comuniquen novetats i els últims descobriments, s’analitzen problemes, es busquen solucions i s’elaboren conclusions. Té un elevat nombre de participants, amb activitats simultànies en el temps, amb diferent metodologia i contingut variat. Ha de tenir un comitè científic i un comitè organitzador.
 • Jornada: Activitat de curta duració on s’actualitzen coneixements d’una àrea determinada.

Control d’assistència:


És un requisit formal imprescindible per admetre a tràmit una sol·licitud. En les activitats a distància o mixtes cal especificar el sistema de seguretat/accés i control de participació i assistència.


Nombre d’hores lectives:


Han de ser proporcionals per a afavorir la consecució dels objectius proposats. No s’inclouen en el còmput els períodes sense activitat docent (inauguracions, dinars, descansos,...) En el cas de congressos o jornades no es comptabilitzen les comunicacions orals, pòsters, simposis satèl·lit i qualsevol activitat que no formi part del programa científic.


Es consideraran com a màxim 100 hores lectives.


Nombre de participants:


Es fonamental que el nombre de participants sigui coherent amb la modalitat i tipus de formació de manera que permeti la consecució dels objectius proposats.


Professionals als quals es dirigeix l’activitat:


Únicament podran acreditar-se activitats dirigides als professionals que figuren al llistat de professions sanitàries descrit a la LOPS. No s’admeten les dirigides a estudiants de grau o especialitat (MIR,PIR,...)


Donat que són programes de formació continuada, es aconsellable que l’activitat vagi dirigida a un col·lectiu el més específic i homogeni possible, ja que una activitat pot ser molt pertinent per un professional o especialista concret però gens per un altre. La multidisciplinarietat, bo i que pot ser recomanable en alguns cassos, no ho és com a norma.


ENTITAT PROVEÏDORA

És la institució o centre que sol·licita l’acreditació, emet els certificats i es responsabilitza de l’activitat.


La seu fiscal ha d’estar situada a Catalunya.


Les comunicacions sobre les sol·licituds presentades aniran dirigides al responsable de l’entitat proveïdora, que figuri en el formulari de sol·licitud.


No s’accepten sol·licituds presentades per entitats comercials de productes sanitaris o relacionats.


PERFIL PEDAGÒGIC DE L'ACTIVITAT

Aquest apartat constitueix el nucli específic de l’avaluació qualitativa. Per tal que una activitat pugui ser acreditada cal que reuneixi uns criteris mínims de qualitat, que es valoren en cadascun dels cinc punts d’aquest apartat en funció de la informació aportada.


1) Objectius


L’activitat sotmesa a acreditació ha d’explicar suficientment allò que pretén assolir. Han de descriure allò que els alumnes seran capaços de saber fer un cop acabada l’activitat.


Són la base per valorar adequadament els següents apartats. La qualitat en el disseny de l’activitat depèn de la coherència entre els objectius i la resta d’elements ( metodologia, recursos materials, avaluació,...)


Serveixen per saber allò que es vol aconseguir amb l’activitat proposada. Han de descriure allò que els alumnes seran capaços de saber fer un cop acabada l’activitat.


 • Objectius generals: Cal explicar de manera breu el que es pretén assolir en l’activitat, però sempre fent referència concreta al tipus d’activitat i defugir objectius massa genèrics com per exemple millorar o actualitzar el grau de coneixements.
 • Objectius específics: són els objectius d’aprenentatge del curs i és recomanable que descrigui què es pretén: actualització/millora de coneixements, actualització/millora d’habilitats, millora/modificació d’actituds. Cal que defineixin i concretin les accions més importants de l’alumne en termes d’allò que pot aprendre, per tant és bo que siguin concrets per tal que se’n pugui mesurar la seva consecució.


2) Organització i logística


Es valorarà si és adequada per aconseguir el objectius segons:


a) Calendari i programa de l'activitat


* Calendari
* Horari
* Temari, contingut o activitats. Es imprescindible la pertinença entre els continguts i els professionals als que s’adreça.
* Professors i/o ponents (qualificació professional i lloc de treball)

b)Recursos humans


Descriure les funcions del personal de suport (secretaria, administració, suport tècnic,...)


c) Recursos materials i didàctics


Descriure tots els mitjans materials que s’utilitzaran en el desenvolupament de l’activitat: espais físics, recursos audiovisuals, informàtics, instrumentals,... Els recursos han de ser coherents amb la modalitat i tipus de formació i estar en relació amb la metodologia docent.


d) Criteris de selecció dels alumnes


Nombre màxim i mínim de participants així com els requisits que han de complir els alumnes per ser admesos al curs i els criteris de selecció que s’han emprat.


3) Adequació dels objectius


El contingut del programa ha de respondre a una necessitat de formació detectada a priori o a alguna demanda que ha de ser especificada.


Es descriuran les necessitats, ja siguin de tipus social, institucional o professional a les que es tracta de respondre amb l’activitat. I s’indicarà quins han estat els procediments que s’han utilitzat per detectar/avaluar les necessitats formatives (a partir d’estudis, enquestes, publicacions científiques, plans de salut o per l’opinió expressa dels professionals).


La necessitat de formació detectada ha de referir-se al col·lectiu/s als que es dirigeix el curs.


4) Metodologia docent


Es valorarà principalment si el sistema pedagògic proposat és adequat per obtenir els objectius plantejats amb els recursos disponibles, el nombre d’alumnes, continguts, tipus i duració de l’activitat.


La metodologia docent ha de facilitar la interacció entre els alumnes, el professorat i els recursos educatius, sempre tenint en compte els objectius.


5) Avaluació


L’avaluació és un aspecte important de qualsevol activitat de formació ja que permet comprovar que els objectius s’han acomplert o, si no és així, es poden realitzar els canvis adients per corregir les mancances que s’hagin produït. A més cal tenir present que  l’avaluació de l’activitat te un pes important a l’hora de calcular el nombre de crèdits que ha de tenir una activitat acreditada.


El control d’assistència és un requisit indispensable per admetre a tràmit una activitat. I com a mínim, per tenir dret a certificat/diploma s’ha d’haver assistit al 80% de les sessions. Però, cal tenir en compte que el control d’assistència no és cap tipus d’avaluació.


L’avaluació pot fer-se de moltes maneres, des de la realització d’una prova escrita de resposta múltiple fins a la discussió d’un cas en acabar l’activitat o, en el cas dels tallers, la realització d’una prova pràctica. Cal fer constar el requeriment mínim perquè els objectius de l’activitat es considerin superats.


Es important també que, a més de l’avaluació dels assistents,  es contempli una avaluació de la pròpia activitat i dels docents, mitjançant una enquesta on els assistents expressin la seva opinió de l’organització de l’activitat, del contingut i dels docents que la han impartit.


Cal adjuntar el model d’avaluació previst.


FONT DE FINANÇAMENT


L’Organitzador/Proveïdor és totalment responsable de la planificació i continguts d’aquesta activitat que es sotmet a acreditació i que les aportacions en concepte de patrocini comercial, en cap cas, condicionaran:


 1. La independència dels continguts. El proveïdor ha de garantir que els continguts del programa de l’activitat siguin independents.
 2. La independència dels ponents. La selecció dels ponents no pot estar condicionada al suport del patrocinador. Altrament, caldrà que es doni a conèixer qualsevol tipus de relació entre els ponents i el patrocinador (conflicte d’interessos).
 3. El control de la publicitat. El proveïdor és responsable dels continguts dels materials de promoció de l’activitat.
 4. La presència dels logotips comercials. El nom del patrocinador comercial només pot constar en els materials promocionals i en els programes, però no en els materials docents. Així mateix, en tots els materials promocionals i docents, no es pot fer cap menció de cap producte comercial concret.

Amb aquestes breus recomanacions s’intenta facilitar el procés per sol·licitar l’acreditació d’activitats de Formació Continuada, i també aconseguir que les activitats rebin la valoració que els hi pertoca en funció de les seves característiques reals. Això no obstant, si encara teniu algun dubte o voleu comentar algun aspecte no tractat en els apartats anteriors, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Formació de l’Acadèmia.


La Comissió d'acreditació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears es constituí l'any 1999.


Fins desembre de 2009 s'han acreditat les següents activitats:


Veure:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009