Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Anunci de convocatòria de concurs públic per la provisió d'un lloc de treball
Publicació: 30/10/2017
Referència: 4775
Descripció:

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: 2017-19

 

De 17 d’octubre de 2017, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic, grup 2 per a donar suport a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i amb les condicions generals que es fixen a continuació.

 

CONDICIONS GENERALS

 

1. Característiques del lloc de treball

Les característiques i funcions del lloc de treball a proveir, i els requisits específics són els que figuren a l’Annex de Condicions Específiques.

 

2. Participants

La convocatòria és oberta a tothom que compleixi amb els requisits que es demanen.

 

3. Procés de selecció

El procés de selecció constarà de les fases següents:

a) Concurs de mèrits

b) Entrevista

 

3.1. Fase de concurs de mèrits

En aquesta fase es valoraran els mèrits que acreditin els aspirants d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar el barem de mèrits següent i segons la descripció de llocs de treball de l’AQuAS.

a) Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4 punts.

b) Per experiència en llocs de treball similars, fins a 4 punts.

c) Per coneixements d’idiomes i eines ofimàtiques, fins a 2 punts.

 

La puntuació màxima que es pot obtenir mitjançant el barem és de 10 punts. Aquesta fase és eliminatòria, i per a superar-la cal assolir com a mínim un 50% en els tres blocs de mèrits (acreditació acadèmica, experiència en llocs de treball similars i coneixements d’idiomes i eines informàtiques).

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Fase d’entrevista.

L’entrevista versarà sobre qüestions relatives als llocs de treball objecte de la convocatòria i sobre el currículum presentat per l’aspirant.

 

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 6 punts.

 

Per tal de complementar l’avaluació de l’aspirant, en el decurs d’aquesta fase de l’entrevista es podrà proposar la realització d’una prova pràctica.

 

Per resultar adjudicatari de lloc s’haurà d’assolir un mínim de 3 punts en aquesta fase.

 

4. Òrgan Tècnic de Selecció

L’Òrgan Tècnic de Selecció el componen els membres que figuren a l’Annex de les condicions específiques.

 

5. Sol·licituds

El personal interessat a formar part d’aquest procés haurà de trametre la seva sol·licitud, juntament amb el curriculum vitae, per correu electrònic a l’adreça convocatories.aquas@gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge el codi de la plaça i el número de registre de la convocatòria a la que es presenten. El model de c.

v. de l’AQuAS que caldrà trametre, un cop completat, en format PDF, es trobarà publicat en format Word juntament amb les bases de la convocatòria.

 

El termini de presentació de candidats per a l’oferta esmentada finalitzarà el dia 27 d’octubre de 2017, inclòs.

 

6. Procediment

La resolució de la convocatòria es farà pública a la pàgina web de l’AQuAS i al tauler d’anuncis.

 

El període de temps entre la publicació de la convocatòria i la resolució del concurs no podrà excedir els 45 dies hàbils. En el cas que es superi s’informarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis d’aquest fet.

 

7. Adjudicació i contractació

Un cop finalitzat el procés de selecció, s’adjudicarà el lloc de treball a l’aspirant que hagi obtingut la major puntuació, sumant el resultat obtingut en les dues fases de que consta el procés selectiu.

 

 

 

 

 

 

 

Notificada l’adjudicació a l’aspirant, aquest, en un termini no superior a 10 dies, l’haurà d’acceptar expressament. En cas contrari, el lloc de treball s’adjudicarà a l’aspirant que, havent superat el procés selectiu, el succeeixi en puntuació, i així consecutivament fins que hi hagi acceptació expressa per part d’un aspirant.

 

8. Reclamacions

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar demanda davant de la jurisdicció social en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació, de conformitat amb l’article l’art. 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Dedeu Baraldés Director

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES

 

Núm. de registre de la convocatòria: 2017-19 Codi: ACP-19

 

Lloc de treball : Investigador

Grup professional i nivell : Tècnic, grup 2.4 Retribució bruta anual: 32.912,32€ Localitat: Barcelona

Jornada: Completa

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: De durada determinada per realitzar tasques relacionades amb l’execució dels projectes KONFIDO i del programa Red de Agencias (Convocatòria 2017) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (finançats amb fons finalistes) i subjecte a disponibilitat pressupostària per part dels finançadors.

 

 

Funcions específiques del lloc de treball:

El candidat o candidata realitzarà tasques d’execució i de suport de les actuacions que l’AQuAS desenvolupa relacionats amb el projecte KONFIDO i amb el Programa Red de Agencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 

Més concretament, les tasques a desenvolupar són:

 

• Redacció d’informes i documents de treball dels projectes

• Coordinació de les tasques d’avaluació i elaboració de recomanacions sobre la practica clínica.

• Anàlisis, revisió i síntesi de l’evidència científica relativa a les tasques d’avaluació i recomanacions de la practica clínica i els seu impacte.

• Presentació i comunicació dels resultats obtinguts en els idiomes de treball dels projectes en els que participi (català, castellà i anglès).

• Assistència a reunions relacionades amb els projectes representant l’AQuAS.

• Preparació, assistència i coordinació de reunions relacionades amb els paquets de treball liderats o amb participació de l’AQuAS.

• Control de la qualitat de la informació subministrada pels projectes.

• Donar suport a tasques sobre avaluació i elaboració de recomanacions relatives a la practica clínica.

 

 

 

 

 

 

 

Requisits de participació:

 

• Titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent, o bé capacitació provada en relació amb l’àmbit funcional del lloc de treball. En aquets segon cas, és requisit imprescindible acreditar també estar en possessió d’una titulació universitària de diplomatura o equivalent.

• Coneixement oral i escrit de la llengua catalana.

• Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa

 

Aspectes a valorar:

 

- Acadèmics: [4 punts]

• Titulació Universitària de Llicenciatura o grau en medicina, infermeria, farmàcia, biologia [2 punts].

• Es valorarà l’especialitat de medicina preventiva i salut publica, i epidemiologia [1 punt].

• Disposar del mestratge en salut pública [1 punt]

 

− Experiència en llocs de treball similars: [4 punts]

• Experiència professional mínima de 3 anys en revisions sistemàtiques de l’evidència científica o anàlisi critica de la literatura científica o recerca en serveis sanitaris. [1,5 punts]

• Experiència prèvia la redacció d’informes, articles científics i protocols en l’àmbit de la salut o les ciències socials [1 punt]

• Realització de presentacions públiques i d’altres activitats de divulgació científica, en l’àmbit de la salut o les ciències socials [0,5 punts]

• Es valorarà l’experiència assistencial [0,5]

• Es valorarà l’experiència prèvia (com a investigador o com a gestor) en projectes europeus de recerca en salut, ciències socials o TIC [0,5 punts]

 

- Idiomes i altres competències: [2 punts]

• Es valorarà el coneixement de català a nivell avançat [0,5 punts].

• Es valorarà el coneixement d’anglès a nivell avançat [0.5 punts].

• Usuari avançat d’ofimàtica (Paquet Office: Excel, Word, Powerpoint, Access) [0.5 punts].

• Coneixement intermedi de software per a l’anàlisi anàlisi estadística [0,5 punts].

− Habilitats personals:

• Autonomia de gestió

• Persona resolutiva, amb iniciativa i capacitat d’organització

• Capacitat per liderar i coordinar grups de treball a nivell local, nacional i internacional.

 

 

 

 

 

 

 

• Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

• Acostumada a treballar per resultats.

• Capacitat de comunicació oral i escrita, en anglès, català i castellà.

• Disponibilitat per viatjar

 

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:

a) Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4 punts

b) Per experiència en llocs de treball similar, fins a 4 punts.

c) Per coneixements d’idiomes i eines ofimàtiques, fins a 2 punts.

 

El període de rebudes de candidatures s’obre amb la publicació d’aquest anunci i finalitza el dia 27 d’octubre de 2017, inclòs.

 

Comitè de Selecció:

President: Antoni Dedeu Baraldés Suplent: Miquel Argenter

Vocal primer titular: Cari Almazán Suplent: Mireia Espallargues

Vocal segon titular: Pau Aguilar Suplent: Gemma Cabré

Secretari: Miguel Hernández Suplent: Montserrat Tanyà