L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Cap de Dermatologia - Consorci Sanitari de Terrassa
Publicació: 05/10/2022
Referència: 13866
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça Cap de Servei de Dermatologia davant l’inici d’una nova etapa en aquest servei. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Cap de Servei de Dermatologia Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Mèdica – Direcció Assistencial Les funcions del lloc venen descrites el n’ANNEX 1 a aquesta convocatòria Requisits dels candidats: *Disposar del títol de Graduat Universitari en Medicina i Cirurgia. *Disposar del títol d’especialista en Dermatologia (Els professionals que l’hagin obtingut fora de l’Estat Espanyol caldrà que el tinguin degudament convalidat pel Ministeri competent de l’Estat Espanyol i aportin certificació al respecte). *El professional seleccionat haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). *És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. Es valorarà: Experiència acreditada de més de deu anys en condició d’Adjunt o càrrec superior de l’especialitat. Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de l’especialitat preferentment dins el sector sanitari públic. Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari. Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae. Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 31 d’octubre de 2022 Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots els professionals que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externs o interns del CST. S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. En el supòsit que el candidat escollit sigui extern al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de facultatiu especialista de Dermatologia Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Mèdica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits dels candidats, convocarà els aspirants a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. Aquesta comissió de selecció es podrà dotar també d’assessors representants dels col·legis professionals i les societats científiques de l’especialitat. L’esquema i contingut mínim del projecte d’organització venen descrits en l’ANNEX 2 a aquesta convocatòria. En aquesta entrevista el candidat haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del servei i contestar a les qüestions que la comissió de selecció li plantegi. El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària. El nomenament de Cap de Servei associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit. Terrassa, a 28 de setembre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES Informació sobre protecció de dades En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se t’informa que el responsable del tractament de les dades personals que ens facilitis mitjançant l’enviament del teu currículum vitae és el Consorci Sanitari de Terrassa i la finalitat del tractament a la que es destinaran les dades és la gestió del teu currículum, per donar resposta a aquesta convocatòria, per passar a formar part de la bossa de treball de CST, per disposar de les teves dades amb la finalitat de proporcionar-te informació referent a futures ofertes de treball i en el seu cas, per gestionar la teva contractació com a empleat. La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat i no estan previstes cessions de dades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se t’informa que el currículum podrà conservar-se per a futurs processos de selecció en llocs de treball de l'entitat, en l'àrea de la teva formació acadèmica i/o professional durant el termini d’1 any. Tens la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les teves dades enviant un correu electrònic a rrhh@cst.cat. Tan mateix, podràs retirar el teu consentiment en qualsevol moment. Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, pots consultar la política de privacitat de la web www.cst.cat. ANNEX 1 Funcions del lloc de treball: Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència. Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial. Retre comptes de forma periòdica i habitual al Director de l’Àmbit Mèdic i a la Direcció Assistencial. Gestionar els pressupostos assignats al seu Servei Gestionar el col·lectiu de professionals al seu càrrec, als quals caldrà tenir informats dels projectes i objectius del Servei Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius dels professionals. Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Mèdic. Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari. Promoure la participació del Servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari ANNEX 2 El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats: a) Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria b) Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera c) Criteris d’organització i distribució dels quiròfans d) Política de formació contínua al servei e) Posicionament enfront la recerca f) Organització del servei en subespecialitats g) Organització del servei en patologia general h) Relacions amb d’altres serveis i) Criteris d’organització de les sessions clíniques