L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA per exercir les funcions de CAP D’ESTUDIS DE FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA (ESPECIALITATS HOSPITALÀRIES) REF:354
Publicació: 01/06/2022
Referència: 13437
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) és una organització sanitària integrada que disposa de tots els nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. D’altra banda, el CST disposa d’acreditació docent per a la formació sanitària especialitzada (FSE) en les corresponents unitats docents específiques o multiprofessionals. En els propers mesos quedarà vacant el lloc de comanadament de CAP D’ESTUDIS D’ESPECIALITATS HOSPITALÀRIES, càrrec dependent de la Direcció Gerència i que constitueix una peça cabdal i indispensable per mantenir l’acreditació docent i tenir cura de l’organització de la FSE- Especialitats Hospitalàries del CST. En conseqüència, el CST te la necessitat de cobrir l’esmentat càrrec a partir del moment que quedi vacant i a tal efecte fa pública aquesta convocatòria que es regirà pels següents criteris Titulació i requisits de les persones candidates: • Títol de grau universitari en l’àmbit de les ciències de la salut. • Títol especialista en ciències de la salut. • Presentació d’un projecte de gestió de la FSE al CST Es valorarà • Mèrits inclosos en el Currículum Vitae, que cal indiqui expressament: • Trajectòria professional assistencial, docent i de recerca • Experiència en formació sanitària especialitzada • Desenvolupament de funcions de cap d’estudis, tutoria de formació especialitzada, coordinació o col·laboració docent en un centre acreditat per a la formació especialitzada. • Experiència i formació en lideratge i gestió d’equips humans • Experiència i formació en la planificació, organització i gestió de recursos i qualitat. • Experiència i formació en metodologia docent i d’avaluació • Capacitat i interès per la docència. • Capacitat de lideratge, de treball en equip i d’organització. • Capacitat d’interès per la investigació • Capacitat comunicativa i integradora. Centre de treball Hospital de Terrassa (CST). Carretera de Torrebonica s/n, Terrassa. S’ofereix • Incorporació immediata. • La categoria professional serà Grup Professional 1 (Assistencial de grau superior) o 2 (assistencials de Grau Mig) del conveni del SISCAT amb assignació de les funcions de Cap d’Estudis, de conformitat amb el procediment que regula els nomenaments. • La dedicació específica a la tasca de Cap d’Estudis serà d’un 60% de la jornada laboral. • En el supòsit que la persona escollida sigui professional del propi CST continuarà desenvolupant la seva tasca assistencial anterior en el 40% restant de la jornada fins a completar el 100% o la jornada que tingui contractada Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: • Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots els/les professionals interns/es i externs/es que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits dels candidats d’aquesta convocatòria. • S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada era interna del CST i no és confirmada en aquesta funció de comandament retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. • Un Tribunal constituït “ad hoc” valorarà l’adequació dels aspirants al perfil exigit. La comissió de selecció estarà constituïda per un màxim de set membres nomenats per la direcció del centre, entre els quals hi ha d’haver necessàriament la participació de dos Caps d’Estudis de FSE, un representant de la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional i un altre del mateix centre o la mateixa unitat docent de què es tracti. La relació nominal dels membres del Tribunal es farà publica abans de l’inici del procés d’entrevistes a les persones candidates. • El Tribunal, prèvia valoració dels mèrits de les persones que han presentat candidatura, les convocarà a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. En l’esmentada entrevista caldrà que les persones candidates aportin una presentació per exposar davant del Tribunal el seu projecte d’organització de la FES del CST i respondre a les preguntes que se’ls hi formulin. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria, hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats i especificant correctament la Referència d’aquesta convocatòria que figura a l’encapçalament: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treballs de recerca, etc). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al dia 31 de juliol del 2022 Indicant la REF: 354 Terrassa, 1 de juny del 2022 La Direcció del CST.