Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


lloc de treball vacant de metge/essa, laboral grup A1.
Publicació: 10/01/2020
Referència: 9771
Descripció:

La Direcció de Serveis del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de treball vacant de metge/essa, laboral grup A1. Ref. JUS/577/2019 1. Descripció del lloc de treball Nom del lloc: metge/essa Grup: A1 Horari: normal Unitat directiva: Direcció de Serveis Centre de treball: Serveis Centrals del Departament – Aragó Carrer Aragó, 332 (Barcelona) (durant l’any 2020 està previst que es traslladarà al districte Administratiu, al carrer Foc, 57 de Barcelona) Forma d’ocupació: adscripció provisional o contracte d’interinatge 2. Requisits de participació ■ Personal laboral fix al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de la mateixa categoria, o de diferent categoria dins de la mateixa àrea de funcions, o de diferent categoria d’una altra àrea de funcions, del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior. ■ Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap laboral fix que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb la resta de requisits. ■ Disposar, en tots els casos de:  Llicenciatura o grau en medicina.  Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 3. Funcions ■ Elaborar els objectius preventius de la unitat mèdica del Departament i configurar el pla de salut laboral. ■ Assessorar en temes de salut laboral a les persones que exerceixin els càrrecs de comandament al departament. ■ Elaborar, dirigir, si s’escau, i avaluar, conjuntament amb els tècnics de prevenció del Departament, els programes preventius que siguin necessaris desenvolupar. ■ Realitzar els exàmens de salut determinats normativament. ■ Col·laborar en les campanyes sanitàries organitzades per les administracions públiques. ■ Elaborar la memòria anual de la Unitat. ■ Custodiar i gestionar, d’acord amb la normativa vigent, la documentació derivada de la seva activitat. ■ Col·laborar en la implementació i la integració dels plans de prevenció. ■ Portar a terme qualsevol altra tasca relacionada amb la seva activitat que li sigui encomanada pels seus superiors. 4. Aspectes a valorar ■ Capacitat de planificació i organització. ■ Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions. ■ Capacitat de comunicació (empatia i escolta activa). ■ Capacitat de treball en equip. ■ Tolerància a la pressió. ■ Iniciativa, autonomia, proactivitat, flexibilitat i adaptabilitat. ■ Formació i/o coneixement sobre prevenció de riscos laborals 5. Participació ■ Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç: FORMULARI JUS/577/2019. Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, hi hauran d’annexar: - Currículum personal. - Titulació necessària que requereix l’anunci. - Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. - Contractes relacionats amb el lloc de treball a ocupar (certificat de funcions, certificat de l’empresa, declaració de l’impost d’activitat econòmiques, alta com treballador autònom...). Per tal que aquesta documentació sigui valorada haurà d’anar acompanyada de la vida laboral. Per garantir que les dades del formulari s'envien correctament, utilitzeu el navegador Firefox, Chrome o Internet Explorer 11. ■ El termini de presentació de la sol·licitud és fins al dia ... de gener de 2020 inclòs. ■ Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés, podeu trucar al telèfon 93 214 02 10 de la Unitat Tècnica de Selecció del Departament de Justícia. ■ No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat. 6. Procediment de selecció ■ Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es verificaran els requisits de participació. ■ En cas que no es presenti cap laboral fix es valoraran la resta de candidatures presentades en relació amb la documentació sol·licitada al punt 5, d’acord amb els barems establerts a l’Acord de valoració per a seleccionar personal laboral de categories que no constin a la borsa de treball, de 27 de novembre de 2013. http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/laborals/normativa/ ■ En base a la puntuació obtinguda, es convocaran les quatre primeres candidatures per ordre de puntuació per la realització d’una entrevista i, si es necessari per les funcions del lloc de treball, a una prova psicoprofessional. El resultat d’aquestes proves serà d’apte o no apte. ■ La vigència d’aquest anunci té una durada de dos anys, i es podrà utilitzar el resultat d’aquesta selecció en futurs processos per cobrir llocs de la mateixa categoria. ■ El quadre final de valoració dels 4 candidats finalistes es publicarà al web del Departament: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/laborals/processos-finalitzats/ Us informem que en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació. Informació bàsica de protecció de dades personal. Processos de selecció i provisió Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Departament de Justícia. Finalitat: gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament de Justícia. Legitimació: missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997 de la funció pública. Destinataris: les dades es podran cedir, si escau, en els casos previstos per la normativa i, en concret, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Drets de les persones interessades: podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los al web del Departament. Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina Informació detallada dels tractaments del web del Departament. Aquí teniu l’enllaç de la pagina web de justícia on esta penjada l’oferta: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/temporal_laborals/l-jus577-19.pdf