L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l'Hospital de Terrassa
Publicació: 30/09/2022
Referència: 13841
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia davant l’inici d’una nova etapa en aquest servei. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases:

 

Especificacions del lloc:

Lloc de treball convocat: Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Quirúrgica – Direcció Assistencial Funcions: Són les que s’enumeren a l’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria

 

Requisits de les persones candidates:

*Disposar del títol de Graduat/da Universitari en Medicina i Cirurgia.

*Disposar del títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (Els/les professionals que l’hagin obtingut fora de l’Estat Espanyol caldrà que el tinguin degudament convalidat pel Ministeri competent de l’Estat Espanyol i aportin certificació al respecte).

*El/la professional selecciona/dat haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).

*És imprescindible que la persona seleccionada estigui inscrita al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.

 

Es valorarà:

Experiència acreditada de més de deu anys en condició d’Adjunt hospitalari o càrrec superior de l’especialitat.

Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de l’especialitat preferentment dins el sector sanitari públic.

Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a l’usuari.

Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae.

 

Candidatures:

Les persones interessades hauran de fer arribar a la Secretaria de la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça

 

seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats:

 

a)        Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte).

b)       Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol

c)        Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària).

d)       Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada).

e)       Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.).

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins a les 12 hores del dia 31 d’octubre de 2022

 

Característiques de la convocatòria i sistema de selecció:

Poden presentar-se a aquesta convocatòria tots/es els/les professionals que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externs/es o interns/es del CST.

 

S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors.

 

En el supòsit que el/la candidat/a escollit/da sigui extern/a al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de facultatiu/va especialista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

 

Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les persones candidates, convocarà els/a les aspirants a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria.

 

Aquesta comissió de selecció es podrà dotar també d’assessors/es representants dels col·legis professionals i de les societats científiques de l’especialitat.

 

En aquesta entrevista el/la candidat/a haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del Servei d’acord amb l’estructura establerta a l’ANNEX 2 i contestar a les qüestions que la comissió de selecció li plantegi, que enviarà amb anterioritat a la data de l’entrevista.

 

El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària.

 

El nomenament de Cap de Servei associat a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quadrienni en què s’ha exercit.

 

Terrassa, a 12 de setembre de 2022

 

EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES

 

ANNEX 1. Funcions del lloc de treball

 

*Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei.

*Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència.

*Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial.

*Gestionar els pressupostos assignats al seu Servei.

*Gestionar el col·lectiu de professionals al seu càrrec, als quals caldrà tenir informats dels projectes i objectius del Servei.

*Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius dels professionals.

*Col·laboració en la formació d’especialistes (residents) de postgrau de manera coordinada amb la Direcció de Docència i el Cap d’Estudis de Formació Hospitalària, així com donar suport a l’acció tutorial que es desenvolupi des del Servei.

*Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei.

*Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Quirúrgic.

*Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari.

*Promoure la participació del Servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari.

 

ANNEX 2. Estructura del projecte a presentar a la Comissió de Selecció

 

El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats:

a)        Criteris de gestió de l’hospitalització.

b)       Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria.

c)        Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera.

d)       Criteris d’organització i distribució dels quiròfans.

e)       Política de formació contínua al servei.

f)         Tutorització i gestió dels residents en formació.

g)        Posicionament enfront la recerca.

h)       Organització del servei en subespecialitats.

i)          Organització del servei en patologia general.

j)          Relacions amb d’altres serveis i específicament amb el servei d’urgències.

k)        Criteris d’organització de les sessions clíniques.