L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscrita al Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
Publicació: 22/06/2022
Referència: 13527
Descripció:

 

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’ha
acordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscrita
al Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés de
selecció per proveir aquesta plaça.
Els requisits per poder optar al procés de selecció són:
• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)
o equivalent.
• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.
Es valorarà:
Experiència demostrable:
• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.
• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.
Competències:
• Català parlat i escrit.
• Capacitat de relació interpersonal
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat resolutiva
Formació:
• Formació continuada pròpia del lloc de treball.
Nacionalitat preferentment andorrana.
Condicions laborals de l’oferta:
• Contracte indefinit.
• Jornada per còmput anyal de 1776 hores
• Retribució bruta anual: 56.181,45 €
• Formació continuada.
Les funcions principals son:
• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdies
i altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitats
i nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària en
salut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
Altres organismes oficials
2/2
www.bopa.ad
Núm. 72 15 de juny del 2022
Dipòsit legal: AND.2-2015
Protecció de dades:
Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quina
finalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació de
personal nou a l’entitat.
Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de forma
expressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,
així com a la resta de documentació facilitada.
Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició
al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones del
SAAS: recursoshumans@saas.ad
Comunicacions i notificacions:
Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resolució
del mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.
Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.
Presentació de candidatures:
Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del termini
màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte
– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que es
detalla a continuació:
• Carta de motivació
• Currículum Vitae actualitzat
• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.
*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsada
de la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (Carrer
Manel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).

En la sessió del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de data 15 de març de 2022 s’haacordat procedir a la cobertura d’una plaça de nova creació de metge especialista en psiquiatria adscritaal Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, a quin efecte es convoca un procés deselecció per proveir aquesta plaça.Els requisits per poder optar al procés de selecció són:• Títol de Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria via MIR, Diplôme d’Études Spécialisées (DES)o equivalent.• Acreditar experiència a l’àmbit assistencial com a metge especialista en psiquiatria.Es valorarà:Experiència demostrable:• Experiència en l’àmbit hospitalari. Experiència en consultes externes o centre de salut mental.• El coneixement de plataformes informàtiques aplicades a l’entorn assistencial.Competències:• Català parlat i escrit.• Capacitat de relació interpersonal• Capacitat de treball en equip.• Capacitat resolutivaFormació:• Formació continuada pròpia del lloc de treball.Nacionalitat preferentment andorrana.Condicions laborals de l’oferta:• Contracte indefinit.• Jornada per còmput anyal de 1776 hores• Retribució bruta anual: 56.181,45 €• Formació continuada.Les funcions principals son:• Formar part de la plantilla orgànica del Servei de Salut Mental amb activitat a consultes externes, guàrdiesi altres unitats del Servei, per a la resolució dels processos clínics en col·laboració amb altres especialitatsi nivells d’atenció sanitària. Possibilitat de desenvolupar un nou model d’atenció comunitària ensalut mental i addiccions, incloent-hi l’atenció a la població infanto juvenil.Servei Andorrà d’Atenció SanitàriaAltres organismes oficials2/2www.bopa.adNúm. 72 15 de juny del 2022Dipòsit legal: AND.2-2015Protecció de dades:Les dades personals facilitades pel candidat, seran incorporades al fitxer anomenat “Candidats”, quinafinalitat és gestionar, en funció de les polítiques del SAAS i dels processos de selecció la incorporació depersonal nou a l’entitat.Així mateix els candidats en el moment de presentar la seva candidatura, hauran d’autoritzar de formaexpressa al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, per al tractament de les dades personals que consten al CV,així com a la resta de documentació facilitada.Els candidats en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposicióal tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud per correu electrònic a l’Àrea de Persones delSAAS: recursoshumans@saas.adComunicacions i notificacions:Qualsevol comunicació amb el candidat relativa al procés de selecció, així com la notificació de la resoluciódel mateix, es realitzarà per correu electrònic, mitjançant l’adreça electrònica indicada pel candidat.Malgrat això, el candidat podrà sol·licitar rebre les notificacions en paper a l’adreça que aquest indiqui.Presentació de candidatures:Les persones interessades en presentar la seva candidatura a aquest procés de selecció, dins del terminimàxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principatd’Andorra, han d’enviar un correu electrònic a seleccio@saas.ad, indicant a l’assumpte la referència “Edicte– plaça nova creació metge/essa especialista en psiquiatria” i adjuntant al mateix la documentació que esdetalla a continuació:• Carta de motivació• Currículum Vitae actualitzat• Fotocòpia de la titulació requerida pel lloc de treball.*Un cop finalitzat el procés de selecció, el candidat seleccionat haurà d’aportar la fotocòpia compulsadade la titulació i/o els documents que acreditin els requisits específics, a l’Àrea de Persones del SAAS (CarrerManel Cerqueda i Escaler núm. 4-6, 1r pis Escaldes-Engordany).