L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


ININT366-22 Metge/ssa laboral A1
Publicació: 20/07/2022
Referència: 13614
Descripció:

Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d'Interior

Període de vigència: 18/07/2022 - 29/07/2022

Categoria: Administració

 

La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir el lloc de treball següent.

 

Característiques del lloc:

Nom del lloc:              Metge/essa

Tipus de lloc               Laboral

Grup:                           A1

Unitat directiva:          Direcció de Serveis

Subdirecció:               Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Servei:                        Servei de Vigilància de la Salut Laboral

Horari:                         Normal

Localitat:                     Barcelona

Nombre de vacants:   1

 

Requisits:

Preferentment, ser personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en situació de servei actiu, o pendent de reingressar exclusivament al Departament d’Interior, si alhora:

 1. Ocupa un lloc de la categoria professional A1 metge/essa i disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball.
 2. Ocupa un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
 3. Ocupa un lloc de diferent categoria professional i d’una altra àrea de funcions, sempre que aquest lloc sigui del mateix grup professional, si disposa de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball, i del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

En cas que no es presenti cap candidat que reuneixi els requisits anteriors, es tindran en compte les sol·licituds d’altres persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar en possessió de la Llicenciatura o Grau en Medicina, especialitat Medicina del Treball
 • Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent

 

Funcions del lloc:

 • Realitzar els exàmens de salut dels treballadors del Departament de qualsevol tipologia (periòdics, inicials, post-baixa, a demanda del treballador, etc.) que constaran de: història clínico–laboral, exploració clínica (aplicació de protocols específics), valoració de proves d'infermeria, introducció de dades analítiques i d'EKG (sistema PREVEN i valoració), full de derivació a proves complementàries que es considerin necessàries segons protocols específics aplicables, i qualificació.
 • En el cas que el exàmens de salut periòdics es contractessin amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA), coordinar amb el SPA la realització d'aquests exàmens, dins de l'àmbit territorial que li correspongui, seguint les directrius del Servei de Vigilància de la Salut Laboral.
 • Col·laborar en l'elaboració i revisió dels protocols mèdics de l'especialitat.
 • Col·laborar en les mesures de prevenció i seguretat aplicables en relació a la COVID-19
 • Realitzar les adaptacions de lloc de treball.
 • Fer el seguiment d'accidents de treball qualificats com a greus, biològics i d'altres que per les seves especials característiques es consideri necessari des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Elaborar informes i prestar assessorament quan se'l requereixi des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Fer formació / informació als treballadors.
 • Participar en les campanyes preventives o de Salut Pública.
 • Altres tasques que se li demanin dins de l'àmbit del Servei de Vigilància de la Salut Laboral i previstes en la normativa vigent.

 

Aspectes que es valoraran:

 • Acreditar experiència en tasques equivalents, o similars, a les esmentades en l’apartat de funcions, especialment en realització d’exàmens de salut en serveis de prevenció propis de l’administració pública, en serveis de prevenció aliens i en tasques i funcions relacionades amb la valoració del dany corporal.
 • Tenir experiència en treballs de recerca epidemiològica.
 • Acreditar formació complementària directament relacionada amb les funcions esmentades.
 • Coneixements informàtics entorn Windows (Word, Excel, Access)
 • Coneixements informàtics del programa PREVEN
 • Tenir iniciativa, capacitat de coordinació i capacitat de treball en equip.

 

 

Procediment de selecció:

Les persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un curriculum vitae, del dia 18/07/2022 al dia 29/07/2022, a l’adreça de correu electrònic svsl.interior@gencat.cat.

A l'assumpte del correu cal especificar la referència de l’oferta INT366-22Metge/essa, juntament amb el nom i cognoms.

El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només es pot garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball del Departament d'Interior

Responsable del tractament: Direcció de Serveis

Finalitat: Gestió dels currículums que presenten les persones candidates a les ofertes de provisió temporal de llocs de treball del Departament.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Procediment per exercir els vostres drets a https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades/

Informació addicional sobre aquest tractament:

https://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/informacio-detallada-dels-tractaments/llistat_per_responsables/persones-participants-en-els-procediments-de-seleccio-per-a-la-provisio-temporal-de-llocs-de-treball-del-departament-dinterior/index.html

 

________________________________